شرح وظایف

-
1397/03/11 11:12:14

شرح وظایف مدیر (رئیس) روابط عمومی و آموزش همگانی

1397/03/11 11:12:14

شرح وظایف مدیر دفتر قراردادها

1397/03/11 11:12:14

شرح وظایف مدیر دفتر حسابرسی و نظارت مالی

1397/03/11 11:12:14

شرح وطایف مدیر دفتر حراست و امور محرمانه

1397/03/11 11:12:14

شرح وظایف مدیر دفتر امور حقوقی، تحصیل و تملک اراضی

1397/03/11 11:12:14

مدیر دفتر امور حقوقی، تحصیل و تملک اراضی

1397/03/11 11:12:14

متصدی امور دفتری، بایگانی و کاربر رایانه

1397/03/11 11:12:14

شرح وظایف کمک کارشناس روابط عمومی

1397/03/11 11:12:14

شرح وظایف کمک کارشناس حقوقی

1397/03/11 11:12:14

شرح وظایف کارشناس مالی

1397/03/11 11:12:14

شرح وظایف کارشناس قراردادها

1397/03/11 11:12:14

شرح وظایف کارشناس رسیدگی به شکایات

1397/03/11 11:12:14

شرح وظایف کارشناس حقوقی

1397/03/11 11:12:14

شرح وظایف کارشناس حفاظت فیزیکی

1397/03/11 11:12:14

شرح وظایف کارشناس حفاظت پرسنلی

1397/03/11 11:12:14

شرح وظایف کارشناس تحصیل و تملک اراضی و اسناد

1397/03/11 11:12:14

شرح وظایف کارشناس اسناد

1397/03/11 11:12:14

شرح وظایف رئیس دفتر هیات مدیره و مدیرعامل


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1401/04/14