• جمعه 19 خرداد 1402
  • پرتال در حال به روز رسانی است.

اعضای کمیته تحقیقات

1 احمدرضا محمدی  دکترای عمران - محیط زیست رئیس کمیته
2 مهران قاسمی کارشناس ارشد عمران  عضو
3 مراد محمودی کارشناس ارشد عمران عضو
4 محمد کریمی کارشناس ارشد مدیریت اجرایی عضو
5 مجید اسدی سامانی دکترای علوم زیست پزشکی عضو
6 رضا زمانی دکترای منابع آب عضو
7 شهرام شکوهی  کارشناس ارشد مدیریت دبیرکمیته
 

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت