اعضای کمیته تحقیقات

       
1 احمدرضا محمدی  دکترای عمران - محیط زیست رئیس کمیته
2 منوچهر باقری کارشناس ارشد مکانیک عضو
3 مراد محمودی کارشناس ارشد عمران عضو
4 مجید مومنی کارشناس ارشد عمران عضو
5 مجید اسدی سامانی دکترای علوم زیست پزشکی عضو
6 رضا زمانی دکترای منابع آب عضو
7 شهرام شکوهی  کارشناس ارشد مدیریت دبیرکمیته

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1400/10/30