شرح وظایف کارشناس تحصیل و تملک اراضی و اسناد


جمع‌آوری و تنظیم اطلاعات جهت استفاده در متن لوایح، دادخواست‌ها و دفاعیه‌ها
انجام امور مربوط به تحصیل و تملک اراضی که در برنامه و اهداف توسعه شرکت پیش‌بینی گردیده
پیگیری مالکیت اراضی که در طرح توسعه شرکت قرار دارند
مراجعه به متعهدین و ظهرنویسان اسناد و بدهکاران شرکت و انجام اقدامات قانونی جهت استیفای حقوق شرکت
مراجعه به دفترخانه‌های اسناد رسمی به منظور تنظیم پیش‌نویس جهت نقل و انتقال املاک مربوطه
انجام رسیدگی و تحقیقات لازم در موارد تجاوز به اراضی و حوادثی که زیان آن متوجه شرکت می‌شود
رسیدگی و اظهارنظر در موارد حقوقی ارجاعی
شرکت در جلسات دادرسی در صورت لزوم
تهیه آرشیو مناسب اسناد مالکیت و نگهداری اسناد

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1400/06/24