• دوشنبه 31 اردیبهشت 1403

لیست نظرسنجی های فعال


واگذاری انشعاب آب - آیا اطلاع رسانی مناسب درخصوص مدارک مورد نیاز – روند خدمت و زمان بندی واگذاری انشعاب آب انجام شده است ؟
واگذاری انشعاب آب - آیا ارزیاب در زمان مقرر با لباس فرم شرکت و برخورد مناسب به محل مراجعه نموده است ؟
واگذاری انشعاب آب - آیا چگونگی محاسبات و شرایط ان به نحو مناسب اطلاع رسانی شده است ؟
واگذاری انشعاب آب - چه میزان از هماهنگی زمان نصب انشعاب و عملیات حفاری و پرسازی توسط عوامل شرکت رضایت دارید ؟
واگذاری انشعاب فاضلاب - آیا اطلاع رسانی مناسب درخصوص مدارک مورد نیاز – روند خدمت و زمان بندی واگذاری انشعاب فاضلاب انجام شده است ؟
واگذاری انشعاب فاضلاب - آیا ارزیاب در زمان مقرر با لباس فرم شرکت و برخورد مناسب به محل مراجعه نموده است ؟
واگذاری انشعاب فاضلاب - آیا چگونگی محاسبات و شرایط ان به نحو مناسب اطلاع رسانی شده است ؟
واگذاری انشعاب فاضلاب - چه میزان از هماهنگی زمان نصب انشعاب و عملیات حفاری و پرسازی توسط عوامل شرکت رضایت دارید؟
تغییر ظرفیت قراردادی انشعاب - آیا اطلاع رسانی مناسب درخصوص مدارک مورد نیاز روند خدمت و زمان بندی تغییر ظرفیت قراردادی انشعاب انجام شده است ؟
تغییر ظرفیت قراردادی انشعاب - آیا ارزیاب در زمان مقرر با لباس فرم شرکت و برخورد مناسب به محل مراجعه نموده است ؟
تغییر ظرفیت قراردادی انشعاب - آیا چگونگی محاسبات و شرایط ان به نحو مناسب اطلاع رسانی شده است ؟
تغییر ظرفیت قراردادی انشعاب - چه میزان از نحوه ارائه خدمت و اصلاح اطلاعات پایه پرونده رضایت دارید؟
تعویض کنتور - آیا اطلاع رسانی روند تعویض کنتور مورد نظر به نحو مناسب انجام شده است؟
تعویض کنتور - چه میزان از هماهنگی زمان تعویض رضایت دارید؟
تغییر مکان وسایل اندازه گیری - آیا اطلاع رسانی مناسب درخصوص مدارک مورد نیاز – روند خدمت و زمان بندی تغییر مکان وسایل اندازه گیری انجام شده است؟
تغییر مکان وسایل اندازه گیری - آیا ارزیاب در زمان مقرر با لباس فرم شرکت و برخورد مناسب به محل مراجعه نموده است؟
تغییر مکان وسایل اندازه گیری - آیا چگونگی محاسبات و شرایط ان به نحو مناسب اطلاع رسانی شده است؟
تغییر مکان وسایل اندازه گیری - چه میزان از هماهنگی زمان نصب انشعاب و عملیات حفاری و پرسازی توسط عوامل شرکت رضایت دارید؟
بررسی صورتحساب - آیا درگاههای ارتباطی و مدارک مورد نیاز و فرآیند بررسی صورتحساب به نحوه مناسب اطلاع رسانی شده است؟
بررسی صورتحساب - آیا از کیفیت ، سرعت و دقت در ارایه خدمت مورد درخواست رضایت دارید؟
مشاهده سوابق - آیا درگاههای ارتباطی و مدارک مورد نیاز و فرآیند مشاهده سوابق(المثنی و ...) کنتور به نحوه مناسب اطلاع رسانی شده است؟
مشاهده سوابق - آیا از کیفیت ، سرعت و دقت در ارایه خدمت مورد درخواست رضایت دارید؟
پیشنهادات - آیا اطلاع رسانی در خصوص درگاههای ارتباطی با شرکت در خصوص ارائه پیشنهاد – انتقاد یا شکایت خود انجام شده است؟
پیشنهادات - آیا از نحوه رسیدگی به پیشنهاد – انتقاد یا شکایت خود رضایت دارید؟
تغییر قطر انشعاب - آیا اطلاع رسانی مناسب درخصوص مدارک مورد نیاز – روند خدمت و زمان بندی تغییر قطر انشعاب انجام شده است؟
تغییر قطر انشعاب - آیا ارزیاب در زمان مقرر با لباس فرم شرکت و برخورد مناسب به محل مراجعه نموده است؟
تغییر قطر انشعاب - آیا چگونگی محاسبات و شرایط ان به نحو مناسب اطلاع رسانی شده است؟
تغییر قطر انشعاب - چه میزان از هماهنگی زمان نصب انشعاب و عملیات حفاری و پرسازی توسط عوامل شرکت رضایت دارید؟
تغییر مشخصات - آیا اطلاع رسانی مناسب درخصوص مدارک مورد نیاز – روند خدمت و زمان بندی تغییر مشخصات انجام شده است؟
تغییر مشخصات - آیا ارزیاب در زمان مقرر با لباس فرم شرکت و برخورد مناسب به محل مراجعه نموده است؟
تغییر مشخصات - آیا چگونگی محاسبات و شرایط ان به نحو مناسب اطلاع رسانی شده است؟
تغییر مشخصات - چه میزان از نحوه ارائه خدمت و اصلاح اطلاعات پایه پرونده رضایت دارید؟
آزمایش کنتور - آیا اطلاع رسانی روند آزمایش کنتور مورد نظر به نحو مناسب انجام شده است؟
آزمایش کنتور - چه میزان از هماهنگی زمان آزمایش کنتور رضایت دارید؟
تفکیک کنتور - آیا اطلاع رسانی مناسب درخصوص مدارک مورد نیاز – روند خدمت و زمان بندی تفکیک کنتور انجام شده است؟
تفکیک کنتور - آیا ارزیاب در زمان مقرر با لباس فرم شرکت و برخورد مناسب به محل مراجعه نموده است؟
تفکیک کنتور - آیا چگونگی محاسبات و شرایط ان به نحو مناسب اطلاع رسانی شده است؟
تفکیک کنتور - چه میزان از هماهنگی زمان نصب انشعاب و عملیات حفاری و پرسازی توسط عوامل شرکت رضایت دارید؟
صورتحساب میاندوره - آیا درگاههای ارتباطی و مدارک مورد نیاز و فرآیند صورتحساب میاندوره اطلاع رسانی شده است ؟*
صورتحساب میاندوره - آیا از کیفیت ، سرعت و دقت در ارایه خدمت مورد درخواست رضایت دارید ؟*
امکان پرداخت صورتحساب - آیا درگاههای ارتباطی و مدارک مورد نیاز و فرآیند امکان پرداخت صورتحساب کنتور به نحوه مناسب اطلاع رسانی شده است :*
امکان پرداخت صورتحساب - آیا از کیفیت ، سرعت و دقت در ارایه خدمت مورد درخواست رضایت دارید؟
جمع آوری یا ادغام انشعاب - آیا اطلاع رسانی روند جمع آوری یا ادغام انشعاب مورد نظر به نحو مناسب انجام شده است؟
جمع آوری یا ادغام انشعاب - چه میزان از هماهنگی زمان جمع آوری یا ادغام انشعاب رضایت دارید؟
تغییر کاربری انشعاب - آیا اطلاع رسانی مناسب درخصوص مدارک مورد نیاز – روند خدمت و زمان بندی تغییر کاربری انشعاب انجام شده است؟
تغییر کاربری انشعاب - آیا ارزیاب در زمان مقرر با لباس فرم شرکت و برخورد مناسب به محل مراجعه نموده است؟
تغییر کاربری انشعاب - آیا چگونگی محاسبات و شرایط ان به نحو مناسب اطلاع رسانی شده است؟
تغییر کاربری انشعاب - چه میزان از نحوه ارائه خدمت و اصلاح اطلاعات پایه پرونده رضایت دارید؟
تغییر واحد مسکونی - آیا اطلاع رسانی مناسب درخصوص مدارک مورد نیاز – روند خدمت و زمان بندی تغییر واحد مسکونی انجام شده است؟
تغییر واحد مسکونی - آیا ارزیاب در زمان مقرر با لباس فرم شرکت و برخورد مناسب به محل مراجعه نموده است؟
تغییر واحد مسکونی - آیا چگونگی محاسبات و شرایط ان به نحو مناسب اطلاع رسانی شده است؟
تغییر واحد مسکونی - چه میزان از نحوه ارائه خدمت و اصلاح اطلاعات پایه پرونده رضایت دارید؟
اعلام کارکرد کنتور - آیا درگاههای ارتباطی و مدارک مورد نیاز و فرآیند اعلام کارکرد کنتور به نحوه مناسب اطلاع رسانی شده است؟
اعلام کارکرد کنتور - آیا از کیفیت ، سرعت و دقت در ارایه خدمت مورد درخواست رضایت دارید؟
نصب سیفون اضافی - آیا اطلاع رسانی مناسب درخصوص مدارک مورد نیاز – روند خدمت و زمان بندی نصب سیفون اضافی انجام شده است؟
نصب سیفون اضافی - آیا ارزیاب در زمان مقرر با لباس فرم شرکت و برخورد مناسب به محل مراجعه نموده است؟
نصب سیفون اضافی - آیا چگونگی محاسبات و شرایط ان به نحو مناسب اطلاع رسانی شده است؟
نصب سیفون اضافی - چه میزان از هماهنگی زمان نصب انشعاب و عملیات حفاری و پرسازی توسط عوامل شرکت رضایت دارید؟
پاسخ به استعلام - آیا اطلاع رسانی مناسب درخصوص مدارک مورد نیاز – روند خدمت و زمان بندی پاسخ به استعلام انجام شده است؟
پاسخ به استعلام - آیا ارزیاب در زمان مقرر با لباس فرم شرکت و برخورد مناسب به محل مراجعه نموده است؟
پاسخ به استعلام - آیا چگونگی محاسبات و شرایط ان به نحو مناسب اطلاع رسانی شده است؟
پاسخ به استعلام - چه میزان از نحوه ارائه خدمت و اصلاح اطلاعات پایه پرونده رضایت دارید؟
قطع موقت و وصل انشعاب - آیا اطلاع رسانی روند قطع موقت و وصل انشعاب مورد نظر به نحو مناسب انجام شده است؟
قطع موقت و وصل انشعاب - چه میزان از هماهنگی زمان قطع موقت و وصل انشعاب رضایت دارید؟
کیفیت اب اشامیدنی را چگونه ارزیابی می کنید؟
فشار شبکه و استمرار جریان آب را چگونه ارزیابی می کنید؟
سرعت حضور گروه عملیاتی و رفع حوادث آب را چگونه ارزیابی می کنید؟
روند رسیدگی در مناطق مشترکین را چگونه ارزیابی می کنید؟
آیا از شیوه آگاهی رسانی شرکت آب و فاضلاب در خصوص قطعی های آب رضایت دارید؟
نحوه پاسخگویی و رسیدگی به شکایات را چگونه ارزیابی می کنید؟
تا چه اندازه تمایل دارید شرکت آبفای چهارمحال و بختیاری را در بهبود خدمات حمایت و همکاری نمائید؟
اگر دستگاه های خدمت رسان را از نظر کیفیت خدمات رسانی به شرح ذیل (آب، برق، گاز، مخابرات و شهرداری) تقسیم بندی کنیم، شرکت آب و فاضلاب در کدام رده خواهد بود؟
دلیل مراجعه شما به شرکت آب و فاضلاب چهارمحال و بختیاری چه بوده است؟

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت