شرح وظایف مدیر دفتر حسابرسی و نظارت مالی

 
تنظیم برنامه های حسابرسی و نظارت مالی
اجرای برنامه های حسابرسی و نظارت مالی در مورد کلیه فعالیتهای مالی به منظور حصول اطمینان از وجود روشها، مقررات و کنترلهای مالی، بکارگیری موثر و صحیح روشها و کنترلها و کارآمدی کنترلها
ممیزی واحدهای تابعه نسبت به ثبت صحیح و به موقع فعالیتها در دفاتر و مدارک حسابداری، صحت و قابلیت اعتماد اطلاعات گزارش شده
ارزیابی عملکرد اقتصادی، مالی و کارایی واحدهای آب و فاضلاب و تهیه گزارشات تحلیلی
ارزیابی عملکرد واحدهای آب و فاضلاب از طریق تجزیه و تحلیل شاخص‌های کارایی، بهره‌وری، نیروی انسانی و دیگر نسبتهای مالی و عملیاتی و هماهنگی فعالیتهای انجام‌یافته با خط‌مشی تعیین‌شده
تجزیه و تحلیل‌ها و تهیه گزارشات لازم در مورد رسیدگی‌های انجام‌شده و ارائه پیشنهاد به منظور بهبود عملکرد
اندازه‌گیری عملکرد واحدها، فعالیتها و افراد از طریق مقایسه گزارشات عملکرد با منابع و امکانات موجود و در اختیار و رسیدگی به شکایات واصله و اقدام لازم در این مورد
همکاری با حسابرسان مستقل در مورد رسیدگیها و برنامه‌های حسابرسی آنها، همکاری با بازرس قانونی
دریافت گزارش بازرسی قانونی شرکت و اعلام نظر پیرامون آن و ارائه گزارش به مدیرعامل
انجام مامورتهای لازم جهت بازرسی واحدهای تابعه و ارزیابی عملکرد واحدها و افراد مسئول
انجام هرگونه مطالعه و رسیدگی خاص که از سوی مدیرعامل ضروری تشخیص داده شود

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1400/06/24