• پنج شنبه 3 فروردین 1402
  • پرتال در حال به روز رسانی است.

اولویت های پژوهشی

اولویت های تحقیقاتی شرکت آب وفاضلاب چهارمحال وبختیاری
ردیف عنوان نوع پژوهش
1 بررسي لجن مازاد توليدي در تصفيه خانه هاي فاضلاب استان و تعيين نوع لجن (کلاس بندي لجن مازاد) و تهيه استاندارد هاي لازم جهت استفاده مجدد از لجن مازاد توليدي در تصفيه خانه هاي فاضلاب (روش هاي لجن فعال و هوادهي) پروژه پژوهشی
2 طراحي و راه اندازي وتلند جهت تصفيه تکميلي پساب تصفيه خانه فاضلاب شهر فارسان پایان نامه
3 بررسي امکان بهبود کيفيت پساب خروجي تصفيه خانه فاضلاب با استفاده از گياهان (مطالعه موردي تصفيه خانه فاضلاب سامان) پروژه پژوهشی
4 مدل سازی کیفی چاههای آب شرب درمحیط GIS  (موردمطالعه شهرستان شهرکرد) پایان نامه
5 افزایش راندمان تصفیه فاضلاب بااستفاده ازنانوحباب (تصفیه خانه فاضلاب سامان) پروژه پژوهشی
6 بررسی کارایی حذف جمعیت هتروتروفHPCتوسط نانوذرات دی اکسید تیتانیوم (Tio2)درآب شرب پایان نامه
7 بومی سازی فناوری طراحی و ساخت فیلتر شنی پیوسته با استفاده از روش دینامیک سیالات محاسباتی پروژه پژوهشی
8 تحلیل وبررسی ریسک پذیری زیرساخت تاسیسات شرکت آب وفاضلاب چهارمحال وبختیاری دربرابرمخاطرات زیست محیطی سیل وزلزله مبتنی برGISوسنجش ازراه دور(علل،چگونگی وراهکارهای مقابله باآن) پایان نامه
9 تعیین محدودیت فنی وکیفی اتصال چاههای اب کشاورزی دشت شهرکرد وحومه به منظوراتصال به سیستم شبکه توزیع ومخازن اب اشامیدنی درمواقع بحران اب وکم ابی پروژه پژوهشی
10 ارزیابی ومقایسه اقتصادی استفاده ازروش های بی آب کردن وخشک کردن لجن درمناطق سردسیری موردمطالعه تصفیه خانه فاضلاب شهرکرد وبروجن پایان نامه
11 استفاده از پساب تصفیه شده شهری ضرورتی در راستای توسعه پایدار شهرشهرکردوشهربروجن پروژه پژوهشی
12 بهینه سازی افزایش ظرفیت تصفیه خانه های فاضلاب شهرکرد باحداقل تغییرات فرایندی پایان نامه
13 مطالعه وبررسی شناخت منابع آلاینده سفره های آب های زیرزمینی وراهکارهایی جهت کنترل،کاهش وحذف آلودگی ها پروژه پژوهشی
14 استفاده ازروشهای پیشرفته برپایه نانوفناوری درحذف کدورت آب چشمه کوهرنگ وچشمه دزداران(منابع اب شرب چهارشهرستان) پایان نامه
 

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت