شرح وظایف کارشناس رسیدگی به شکایات


دریافت و رسیدگی به شکایات واصله به شرکت
رسیدگی و بررسی شکایات منعکسه در رسانه‌ها، صندوق پیشنهادات، پست صوتی و الکترونیکی
تهیه متن پاسخ به شکایات و پیگیری مواردی از شکایات که به حیطه فعالیتهای سایر واحدهای شرکت مربوط می‌گردد
همکاری در تنظیم گزارش آسیب‌شناسی موضوعات مربوط به شکایات
همکاری با امور اداری جهت تنظیم متن پاسخ به شکایات کارکنان و بازنشستگان
ارتباط با سایر واحدها در خصوص شکایات و تنظیم فرمهای نظرسنجی و بررسی و تحلیل فرمهای واصله
همکاری با کمیسیون تحول و ارتقا سلامت اداری
همکاری با واحد روابط عمومی جهت تهیه و تنظیم فرمهای نظرسنجی و پاسخگویی به شکایات واصله

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1400/06/24