• دوشنبه 4 تیر 1403

نامنوعتاریخ ویرایشاندازه
برنامه های 9 گانه صیانت از حقوق شهروندی.pdf PDF file9/7/2018 8:06:20 PM 3,597 KB
تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری.pdf PDF file9/7/2018 8:08:04 PM 4,869 KB
توزیع عادلانه آب.tif TIF file9/7/2018 10:04:15 PM 27 KB
مجازات اخلال کنندگان درتاسیسات آب وبرق وگاز ومخابرات.tif TIF file9/7/2018 10:04:17 PM 13 KB
مجازاتهای بازدارنده.tif TIF file9/7/2018 10:04:20 PM 20 KB
مجموعه قوانین.tif TIF file9/7/2018 10:04:26 PM 217 KB
منشور حقوق شهروندی.pdf PDF file9/7/2018 8:08:24 PM 714 KB