رئیس اداره انبارها


- آشنایی با اصول انبارداری و سیستم کنترل انبار و انبارگردانی و نظارت بر طبقه‌بندی مواد و کالاهای واردشده به انبار
 
- نظارت بر امر ورود و نگهداری و توزیع صحیح کالا
 
- کنترل و تصویب درخواست‌های خرید و کنترل دقیق بر صدور حواله و قبض انبار تعیین نقطه سفارش کالا با توجه به میزان مصرف کالاها تا تحویل به انبار
 
- نظارت بر تهیه درخواست‌های خرید اجناس و کالاها بر اساس درخواست‌های دریافتی و نیاز شرکت
 
- تطبیق کالاهای خریداری‌ و تحویل‌شده و انطباق مشخصات فنی اقلام خریداری‌شده با مشخصات مورد نظر
 
- بررسی و نظارت بر امور مربوط به ورود و خروج کالا و مراحل ثبت و نگهداری و کدگذاری اموال و تهیه و الصاق کد اموال
 
- نظارت بر تحویل کالا و خدمات به واحدها در قبال اخذ رسید
 
- نظارت بر وضعیت موجودی انبار در فواصل معین بر اساس گزارشات کامپیوتری و تامین کسری موجودی کالاها و شناسایی اجناس راکد در انبار
 
- نظارت بر صدور اسناد تنظیمی مانند رسید کالا، حواله انبار، نقل و انتقالات کالا و ...
 
- کنترل و اطمینان از انجام مراحل بازدید منظم توسط جمعدار اموال
 
- شناسایی اموال اسقاط و همچنین انجام امور تحویل و تحول فی ما بین کارکنان و واحدها
 
- همکاری با امور مالی در فروش اموال اسقاطی و مازاد
 
- نظارت و کنترل بر اجرای مقررات ایمنی و بهداشتی و ... برای نگهداری صحیح کالا در انبار
 
- انجام فعالیت‌های مربوط به انبارگردانی سالانه
 
- تهیه گزارشات مورد نیاز مقامات مافوق و شرکت در جلسات مربوطه
 
- در صورت لزوم انجام سایر وظایف مربوط در چارچوب وظایف شغل مورد تصدی
 

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت