مدیر امور اداری


- دریافت دستور کار از مقام مافوق
 
- جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات در زمینه قوانین و مقررات اداری و استخدامی
 
- نظارت بر اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و بررسی سیستم حقوق و مزایای کارکنان
 
- تعیین وظایف و حدود مسئولیت سرپرستان واحدهای تحت سرپرستی
 
- برگزاری جلسات مناقصه و مزایده
 
- انجام مراحل مناقصه جهت بکارگماری پیمانکار مناسب جهت فعالیت‌های خدماتی
 
- نظارت و هماهنگی در خصوص فعالیت‌های جاری واحدهای تحت سرپرستی، کارکنان و رفاه و خدمات عمومی
 
- شرکت در جلسات مرتبط با وظایف مورد تصدی

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت