کارشناس حسابداری قیمت تمام شده


- دریافت دستور کار از مقام مافوق- بررسی طرح‌های انجام‌شده و تعیین قیمت تمام‌شده واحد

- پیش‌بینی و برآورد هزینه‌های پروژه‌ها و طرح‌های مختلف و تجزیه و تحلیل قیمت تمام‌شده به منظور استفاده از آن در برآورد هزینه پروژه‌های آینده

- انجام سایر وظایف محوله

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت