رئیس اداره حسابداری طرح‌های عمرانی

- دریافت دستور کار از مقام مافوق

- دریافت طرح‌های مصوب عمرانی

- همکاری در تهیه و تنظیم موافقت‌نامه مربوط

- همکاری در تفکیک اعتبار مصوب طرح‌ها

- هماهنگی و پیگیری لازم به منظور دریافت بودجه تخصیصی

- اعمال دقت لازم در هزینه نمودن اعتبار تخصیصی به تفکیک طرح‌ها

- کنترل هزینه‌ها با ارائه اسناد و مدارک جهت کسر بدهی از تخصیص بودجه واحدهای زیرمجموعه

- شرکت در جلسات مناقصه طرح‌ها

- انجام سایر وظایف محوله

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت