کارشناس مالی

- دریافت دستور کار از مقام مافوق

- وصول درآمد آب‌بها حق اشتراک آب و فاضلاب و تهیه اسناد مالی مربوطه

- وصول مطالبات مربوط به بدهی‌های آب‌بهای معوقه مشترکان

- تهیه اسناد مربوط به فیش‌های واریزی مشترکین

- تعیین صورت‌وضعیت بدهی مشترکین و ارسال فهرست مشترکین بدهکار به واحدهای ذیربط

- محاسبه حق انشعاب مشترکان

- انجام عملیات مالی و تنظیم اسناد مربوط به واریز اقساط مشترکان

- تعیین مطالبات و برآورد هزینه‌های معوقه مشترکان

- انجام سایر وظایف محوله

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت