رئیس اداره حسابداری درآمد و امور مشترکین

- دریافت دستور کار از مقام مافوق

- بررسی میزان وصول درآمد آب‌بها و حق اشتراک آب و فاضلاب واحدهای تابعه

- تعیین صحت عملیات مالی مطابق با بخشنامه و دستورالعمل‌های مورد عمل و نظارت بر ثبت عملیات مالی مکانیزه

- کنترل دقیق موارد عدم وصول مطالبات و پیگیری در اخذ مطالبات از مصرف‌کنندگان عمده

- نظارت بر تنظیم اسناد مربوط به واریز قسط‌بندی‌شده جهت مشترکان و محاسبه حق انشعاب مشترکان

- همکاری و نظارت بر وصول مطالبات در ادارات تابعه

- کنترل مطالبات و اعلام قطع و وصل اشتراک مشترکان و اعلام هزینه‌های پرداختی به مشترکان

- بررسی و نظارت کامل و دقیق بر اطلاعات فروش در حساب‌های مالی و مشترکین جهت رفع مغایرت‌های احتمالی

- بررسی و نظارت بر تعرفه‌های مورد عمل و تطبیق آنها با قوانین و مقررات شرکت

- نظارت بر هزینه خدمات ادارات تابعه به مشترکین به منظور تعیین تمام‌شده و اصلاح تعرفه‌ها

- ارائه راهنمایی‌های لازم به مسئولین مربوطه در ادرات تابعه در تهیه و ارسال به موقع گزارشات مالی

- انجام سایر وظایف محوله

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت