حسابدار حقوق و دستمزد

- دریافت گزارشات ماهانه کارکرد پرسنل از امور اداری، بررسی لیست دریافتی و انتقال آن به سیستم کامپیوتری

- تهیه و تنظیم لیست پرداخت حقوق و دستمزد ماهانه

- بررسی و محاسبه موارد مربوط به حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان شامل تهیه لیست‌های حقوق و دستمزد و حق ماموریت، بن، بیمه، دارایی و ...

- صدور فیش‌های حقوقی پرسنل و تحویل به آنها جهت دریافت حقوق و مزایا

- کدگذاری روی اسناد هزینه، انجام محاسبات جهت تهیه گزارش‌های آماری و حسابداری

- تهیه سند کسورات قانونی و پیگیری پرداخت کسور

- صدور اسناد مربوطه و تهیه گزارشات ماهانه حقوقی به بیمه تامین اجتماعی، بانک، دارایی و ... و تنظیم مدارک پرداخت‌های پرسنلی

- محاسبه مابه‌التفاوت حقوق پرسنل، ذخیره سنوات و تسویه حساب‌های قانونی

- انجام سایر وظایف محوله

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت