حسابدار دریافت و پرداخت

- دریافت دستور کار از مقام مافوق

- بررسی اسناد پرداخت و تطبیق با بودجه مصوب شرکت و تهیه گزارشات جهت تطبیق عملکرد با بودجه

- تهیه و تنظیم حساب ماهیانه، لیست حقوقی و چک‌ها و صورت‌حساب‌های مالی

- تهیه لیست حساب‌های پرداختی و بررسی و کنترل اسناد در سیستم کامپیوتر و تطبیق حساب‌های شرکت‌ها و موسسات و پیگیری در جهت تسویه‌حساب‌های سنواتی

- مسئول صدور کلیه چک‌های پرداختی و بررسی و کنترل اسناد درآمدی و کمک در تهیه و تنظیم عملیات ماهانه

- تهیه لیست وام‌های پرسنلی ماهیانه و پرفراژکردن چک‌ها و تحویل به اشخاص

- جابجایی کلیه چک‌های بین بانکی و کنترل دقیق و گرفتن اطلاعات روزانه موجودی و بررسی حساب‌های فی‌مابین بین شرکت و ادارات تابعه و دیگر سازمان‌ها و ادارات

- پرداخت چک‌های کلیه فروشندگان و طلبکاران شرکت و تهیه اعلامیه‌های مختلف بانکی و صدور چک و تهیه گزارشات لازم

- دریافت اسناد پرداخت و صدور چک‌های مربوط و دریافت چک‌ها و اوراق بهادار و ثبت آن در حساب‌های مربوطه

- دریافت و پرداخت وجوه، صدور چک و اسناد بهادار، تنظیم خلاصه اسناد پرداختی و ...

- انجام سایر وظایف محوله

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت