رئیس اداره حسابداری عمومی

- دریافت برنامه کار از مقام مافوق

- کنترل و رسیدگی به کلیه امور بانکی، دریافت‌ها، پرداخت‌ها، صدور چک، صندوق و تهیه گزارشات نقدینگی تطبیق بانکی و صورت مغایرت

- تهیه صورت مغایرت کلیه حساب‌های بانکی شرکت و پیگیری موارد مغایرت و صدور اسناد و اصلاحیه مربوطه

- کنترل عملیات مربوط به کسور قانونی از جمله صورت‌حساب‌های بیمه و مالیات شامل پرداخت حق بیمه کارکنان به تامین اجتماعی، تهیه اظهارنامه‌ها و واریز مالیات حقوق کارکنان و سایر مالیات‌های تکلیفی

- کنترل بایگانی اسناد و مدارک و ضمائم مالی طبق روش‌های مکانیزه و استاندارد با امکان دسترسی سریع به آنها

- تهیه و تنظیم گزارشات مختلف مالی با استفاده از سیستم‌های نرم‌افزاری و استاندارد حسابداری

- کنترل و نظارت بر انواع اسناد حسابداری، بستن حساب‌ها در پایان سال مالی و رسیدگی به صورت‌حساب‌های سود و زیان، ترازنامه، سرمایه و غیره

- همکاری و پاسخگویی به حسابرسان داخلی و خارجی

- نظارت و رسیدگی به اسناد به منظور حصول اطمینان از رعایت مفاد آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های ذیربط و کنترل کدینگ حساب‌های مالی

- انجام سایر امور محوله

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت