کارشناس مسئول نظارت مالی و تلفیق اسناد

- دریافت برنامه کار از مقام مافوق

- بررسی و کنترل صورت‌های تراز ماهیانه شرکت

- تهیه و تنظیم گزارش‌های مالی و تهیه گزارش‌های موردی برای مدیریت

- رسیدگی به صورت‌های مالی و استخراج اطلاعات مورد نیاز و تهیه گزارش مقدماتی

- کنترل اسناد از جهت جهت محاسبات، پرداخت‌ها و ثبت اطلاعات

- نظارت بر انعقاد قراردادها و تطبیق آنها با آیین‌نامه معاملات

- انجام سایر امور محوله

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت