مدیر امور مالی

- دریافت سیاست‌ها و اهداف از مقام مافوق

- تقسیم وظایف و مسئولیت‌های تحت سرپرستی

- نظارت بر ایجاد و راه‌اندازی سیستم مکانیزه مالی و بررسی نحوه انجام کار و تایید صحت عملیات

- بررسی و تجزیه و تحلیل حساب‌ها و تطبیق آنها و شناسایی مغایرت‌های احتمالی

- کنترل اسناد صادر شده شامل تشخیص و تفکیک اسناد و تایید صحت آنها طبق آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مربوطه

- نظارت بر اسناد به منظور حصول اطمینان از رعایت مفاد آیین‌نامه‌های ذیربط و کنترل عملیات مالی و تایید صحت عملیات و کنترل صورت‌های تراز ماهیانه

- نظارت بر عملیات دفترداری شامل اسناد در دفاتر، مغایرت‌ها با استفاده از سیستم های پیشرفته

- نظارت بر عملیات مربوط به کسور قانونی از جمله صورت‌حساب‌های بیمه و مالیات شامل اظهارنامه مالیاتی و غیره

- کنترل و نظارت بر عملیات حسابداری گردش کار انبار طبق استانداردهای مورد عمل

- کنترل حسابداری دارایی‌های ثابت طبق رویه‌های مورد عمل بر اساس بخشنامه‌های صادره

- همکاری و پاسخگویی به حسابرسان داخلی و خارجی، ممیز مالیاتی تهیه و تنظیم اطلاعات مورد نیاز و حل و فصل مسائل مالی در جهت حفظ حقوق شرکت

- پیگیری وصول و نگهداری حساب درآمد و مطالبات شرکت اعم از اعتبارات عمرانی منابع داخلی و کنترل جریان نقدی شرکت

- کنترل و نظارت مالی در اجرای قراردادهای منعقده با طرف قرارداد

- کنترل و نظارت بر انواع اسناد حسابداری، بستن حساب‌ها در پایان سال مالی و رسیدگی به صورت‌حساب‌های سود و زیان ترازنامه، سرمایه و غیره

- در صورت لزوم انجام سایر وظایف محوله در چارچوب وظایف شغل مورد تصدی

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت