کارشناس ایمنی و حفاظت کار

- تهیه و تنظیم اطلاعات مربوط به تاسیسات و تجهیزات از نقطه نظر اصول حفاظتی و ایمنی و بهداشت حرفه‌ای

- تهیه برنامه زمان‌بندی و اجرای بازدیدهای دوره‌ای از تاسیسات و تجهیزات، وسایل و ابزار کار و اقدام در جهت رفع کمبود و بهینه‌سازی وسایل ایمنی

- مطالعه آمار حوادث و اتفاقات ناشی از کار و ارائه گزارشات لازم

- تهیه برنامه مناسب آموزشی کارکنان و ارائه دستورالعمل‌های ایمنی و حفاظتی و بهداشتی و اجرای تمرین‌های مورد نیاز طبق مصوبات ابلاغی

- ارائه دستورالعمل‌های خاص ایمنی و حفاظتی و بهداشتی به کارکنان از طریق نصب در تابلو و توزیع نشریه

- تحقیق در زمینه علل حوادث و اتفاقات و ارائه روش‌های پیشگیری و آموزش‌های لازم

- راهنمایی کارکنان به منظور جلوگیری از ایجاد حوادث و اتفاقات

- مطالعه و بررسی لازم در زمینه وسایل، دستگاه‌ها و نمونه‌های حفاظتی مناسب و مورد نیاز جهت پیشگیری و کاهش خطرات احتمالی

- شرکت در جلسات کمیته ایمنی و حفاظت کار

- ارائه گزارشات و پیشنهادات لازم

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت