شرح وظایف کارشناس مسئول بهبود بهره‌وری و تحقیقات

تهیه و تنظیم و اجرای برنامه تحقیقات با استفاده از گروههای تحقیقاتی بر اساس دستورالعمل‌های صادره
تدوین برنامه‌های رشد و ارتقاء فرهنگ پژوهش و تحقیق در واحدهای مختلف شرکت جهت افزایش بهره‌وری
کاربردی کردن پروژه‌های تحقیقاتی و استفاده از نتایج آن در عملیات شرکت
ارزیابی و بررسی پیشنهادات عملی و کاربردی به منظور اجرای آزمایشی و نهایی نمودن سیستم بهره‌وری مناسب به منظور استفاده در صنعت آب و فاضلاب
برقراری سیستم بهبود در زمینه بهره‌برداری صحیح از تاسیسات و نیروی انسانی شرکت به منظور افزایش ظرفیت و توان کاری و حذف زمان‌های بیهوده
انجام مطالعات لازم در زمینه اتوماتیک نمودن کارها (اتوماسیون) به منظور بهره‌وری مناسب در کارها و کاهش مصرف انرژی و سایر مواردیکه در این زمینه موثر می‌باشند.
ارتباط و همکاری مستمر با مرکز تحقیقات و خودکفایی صنعتی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت فعال در برنامه‌های تحقیقاتی که این دفتر ارائه می‌نماید.
نظارت بر اجرای پروژه‌های تحقیقاتی ارائه شده از سوی مرکز تحقیقات و خودکفایی صنعتی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
کنترل فعالیت‌های انجام‌شده در سطح شرکت به گونه‌ای که بتوان تشخیص داد که کارهای انجام‌شده در زمینه‌های مختلف با استانداردهای موجود مطابقت دارد یا خیر؟
نظارت و کنترل در نگهداری استانداردهای جمع‌آوری شده در زمینه‌های مختلف با نظر مقام مافوق

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت