شرح وظایف کمک کارشناس امور اداری

دریافت سرفصل و رئوس فعالیتها از مراجع و مقامات مسئول
تهیه و تنظیم شناسنامه آموزشی کارکنان با همکاری امور اداری و کارگزینی
همکاری در به روزآوری بانک اطلاعاتی و تهیه پرونده‌های آموزشی کارکنان بر اساس شناسنامه‌های آموزشی
همکاری در شناخت و تهیه و تنظیم مجموعه نیازهای آموزشی کارکنان
به روزآوری آمار نیروی انسانی کارکنان در قالب برنامه‌های نرم‌افزاری ارائه شده
همکاری در انجام ارزشیابی دوره‌های آموزشی و ارزیابی کارکنان آموزش‌دیده
ارائه گزارشات لازم در خصوص برگزاری دوره و ارائه نقاط قوت و ضعف دوره‌ها
انجام سایر وظایف محوله

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت