شرح وظایف کارشناس آموزش

همکاری در انجام امور دبیرخانه‌ای کمیته تشکیلات و نیروی انسانی
دریافت سیاستها و خط مشی آموزشی کارکنان مراجع و مقامات مسئول
همکاری در تهیه شناسنامه آموزشی کارکنان و به روز نگه داشتن اطلاعات شناسنامه آموزشی
همکاری در تهیه و تدوین استانداردها و شاخصهای آموزشی
انجام نیازسنجی آموزش از طریق شناخت پست و نیازهای آموزشی هر پست و نیازهای آموزشی کارکنان
همکاری با مسئولین واحدها جهت کسب نظرات آنها در خصوص نیازهای آموزشی هر واحد
نظارت بر ایجاد بانک اطلاعاتی کارکنان بر اساس شناسنامه آموزشی و نظارت بر به روز نگهداری بانک اطلاعاتی
برنامه‌ریزی دوره‌های آموزشی مورد نیاز و تعیین اولویتها و تعیین نیازهای آموزشی کوتاه مدت و بلندمدت سازمان
همکاری در تهیه و تدوین تقویم آموزشی شرکت
همکاری در برگزاری دوره‌های آموزشی داخلی
بررسی توانایی مراکز آموزشی مختلف و ارتباط با اینگونه سازمانها و کسب همکاری ایشان جهت برگزاری دوره‌ها
ارتباط با اساتید و متخصصین جهت تدوین دوره‌های داخلی
همکاری در تهیه بودجه آموزشی و کمک آموزشی
برنامه‌ریزی جهت اعزام همکاران به دوره های آموزشی در چهارچوب برنامه‌های مدون
انجام ارزشیابی‌های لازم در خصوص دوره‌های برگزارشده
تهیه و تدوین ارزیابی کارکنان پس از طی دوره
تهیه آمار و اطلاعات و مستندات مورد نیاز و ارائه گزارشات
همکاری در برگزاری کنفرانس و سمینارهای آموزشی علمی و فنی

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت