شرح وظایف کارشناس تشکیلات و روشها (نظام پرداخت)

دریافت آخرین سیاستها و راهبردهای مربوط به ساختار تشکیلاتی از مراجع مسئول
شرکت در جلسات تشکیلاتی و ارائه آمار و اطلاعات در خصوص وضعیت موجود و ارائه پیشنهاد در خصوص تشکیلات مطلوب و همچنین پیشنهاد حذف پستهای سازمانی غیرلازم
انجام بررسیهای لازم در جهت بهبود ساختار سازمانی با ملحوظ داشتن راهبردهای ابلاغی
تبیین مراحل انجام کار در واحدها و تدوین نظام گردش عملیات بر اساس شاخصها و استانداردهای تشکیلاتی
تهیه آمار و اطلاعات کمی و کیفی در خصوص نیروها و پستهای سازمانی و تشکیلات مورد عمل و ارائه نمودار منطقی سازمانی و به روزآوری و نگهداری آمار جمع‌آوری شده در قالب بانک اطلاعاتی تشکیلات
تهیه و اجرای تشکیلات بر حسب اصول و ضوابط و همکاری در پیاده‌سازی تشکیلات و نظارت بر حسن اجرا
تهیه و تدوین شرح وظایف پستها و پیگیری جهت ابلاغ به واحدها
تحقیق و بررسی یر خصوص شرایط احراز و صلاحیت کارکنان جهت تصدی پستهای مصوب و شناخت و به روزآوری اطلاعات کمی و کیفی نیروی انسانی و توزیع آنها بر حسب پستهای سازمانی
اجرای نظام پرداخت و طرح طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل در سطح شرکت
انجام اقدامات لازم در تهیه و تدوین اطلاعات و گزارشات مورد نیاز
ارائه نظرات مشورتی و اصلاح و راهنمایی در مورد تشکیلات و طبقه‌بندی مشاغل
پیگیری و انجام سایر وظایف مرتبط

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت