شرح وظایف کارشناس برنامه‌ریزی و آمار

مطالعه در مورد نحوه جمع‌آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز و تهیه و پیشنهاد فرمهای لازم
همکاری در تهیه و طراحی فرمهای مورد نیاز ورود و دریافت اطلاعات با واحدهای سازمانی
طراحی گردش اطلاعاتی در سازمان و تدوین فرمهای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز
راهنمایی واحدهای مختلف سازمان در نحوه تکمیل فرمهای آماری و گزارشات و تقسیم کار بین گروههای مختلف جمع‌آوری اطلاعات
بررسی نحوه جمع‌آوری اطلاعات و پیگیری در جمع‌آوری اطلاعات و آمار، تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات جمع‌آوری شده به منظور مشخص نمودن روند پیشرفت فعالیتهای مختلف سازمان و نشان دادن نقاط ضعف آنها
ایجاد بانکهای اطلاعاتی مورد نیاز در چارچوب اطلاعات مورد نیاز
طبقه‌بندی آمار و اطلاعات و خروجیها
جمع‌آوری و به روز نگهداشتن اطلاعات مورد نیاز شرکت و کنترل اطلاعات جمع‌آوری شده بر اساس خروجی سیستم و نظارت بر ارسال بموقع اطلاعات
انجام محاسبات آماری و ریاضی مورد لزوم و ارائه گزارشات ادواری و آمار توجیهی در خصوص طرحها و بررسی اولویت اجرای آنها از دیدگاه اقتصادی
تهیه گزارشات مورد نیاز با اجرای سیستم اطلاعات مدیریت و پردازش اطلاعات و آمار جهت دسترسی کاربران

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت