شرح وظایف کارشناس رایانه (نرم افزار)

جمع‌آوری اطلاعات از سیستم‌های موجود و تجزیه و تحلیل آنها و مشخص نمودن اهداف سیستم‌ها و طرح‌ریزی سیستم مناسب و تعیین مسیر منطقی هریک از برنامه‌ها
تهیه و تنظیم پیش‌نویس متون فنی مربوط به فرابری داده‌ها و دریافت مشخصات کلی برنامه‌ها و تعیین جزییات (شامل بررسی ورودیها، طراحی رکوردها و فیلدها، جداول خروجی و فایلهای اطلاعاتی و ...) و بر اساس آن انتخاب بسته‌های نرم‌افزاری مورد نیاز سازمان
همکاری با طراحان و برنامه‌نویسان به منظور تهیه و پیاده‌سازی برنامه‌های کاربردی مورد نیاز و ارتباط با مراکز نرم‌افزاری جهت پشتیبانی سیستمها
تهیه برنامه و برآورد هزینه‌ها و منابع مورد نیاز طرحهای ذیربط و حصول اطمینان از صحت عملکرد و ارتباط منطقی برنامه‌ها با یکدیگر
تهیه و ایجاد سیستمهای نرم‌افزاری جدید یا بهبود دستگاههای موجود
تعیین روشهای حفاظت و کنترل سیستمهای رایانه‌های (مشترک) و همکاری در رفع اشکالات احتمالی و پشتیبانی و نگهداری از سیستمهای موجود
تهیه برنامه زمانی اجرای پروژه‌های سیستم، تعیین نیازمندیهای پرسنلی و نیازهای آموزشی برای پروژه‌های سیستم
آزمایش سیستم بوسیله داده‌های آزمایشی بمنظور حصول اطمینان از انطباق عملکرد، نتایج با خواسته‌ها و رفع اشکالات احتمالی
انباشت و تنظیم برنامه‌ها در حافظه دستگاهها با حافظه کمکی برای استفاده‌های بعدی
رفع اشکالات احتمالی که در جریان استفاده عملی از برنامه‌ها پیش می‌آیند
ایجاد و پیاده‌سازی بانکهای اطلاعاتی و آزمایش صحت عملکرد و تهیه گزارشات لازم
حفاظت از داده‌ها و سیستم‌های اطلاعاتی و تعیین فرمهای ورودی و خروجی و عملکردهای سیستم و توسعه روشهای کنترل و حفاظت بانکهای اطلاعاتی بر اساس دستورالعمل تهیه شده
نگهداری و پشتیبانی و حفاظت فایل‌ها و سیستم‌ها و حصول اطمینان از عدم آسیب بانک‌های اطلاعاتی از طریق نصب و راه‌اندازی سیستمهای حفاظتی جهت جلوگیری از ورود ویروس به سیستم شبکه‌ای
آشنا ساختن، آموزش و راهنمایی کارشناسان و استفاده‌کنندگان مختلف برای استفاده موثر از بانک‌های اطلاعاتی، نرم‌افزارهای مورد استفاده و امکانات شبکه کامپیوتری
اجرای سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) به همراه عهده‌داری مسئولیت ورود اطلاعات مربوط به گزارشات سیستم اطلاعات مدیریت (MIS)
مطالعه و بررسی و شناسایی نرم‌افزارهای مورد نیاز شرکت و تداوم در بهبود نرم‌افزاری
شرکت در سمینارها و کلاس‌های آموزشی و کاربردی جهت تقویت و ارتقاء دانش فنی مرتبط با فعالیت‌های مربوطه
در صورت لزوم انجام سایر وظایف مربوطه در چارچوب وظایف شغل مورد تصدی

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت