• دوشنبه 7 اسفند 1402

کوچه زیر 6 متر و خط عبوری ما تا منازل مسکونی حداکثر 1 متر فاصله دارد بهترین روش جهت حفاری چیست؟

با سلام،
برای تعیین بهترین روش حفاری وروش اتصال سیستم فاضلاب ملک به شبکه شهری نیاز به ارزیابی وضعیت ملک واخذ اطلاعات بیشتر توسط ارزیاب میباشد برای این منظور به دفتر بهره برداری فاضلاب واقع در خیابان بابا افضل مراجعه شود .

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت