• دوشنبه 7 اسفند 1402

لطفا بگویید که در زیرزمین یک محدوده فاصله بین 2 چاه جذبی آب باران و فاضلاب چقدر باید باشد؟

با سلام،
فاصله دوچاه جذبی و یا آب باران در یک ملک ویا ملک مجاور به طول میله وابعاد انباره بستگی دارد واستاندارد خاصی برای آن نیست .بصورت تجربی فاصله دوچاه(میله)باید بگونه ای باشد که با توجه به ابعاد انباره حداقل بین انباره ها یکمتر دیواره ویا بیشتر حائل باشد

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت