• دوشنبه 7 اسفند 1402

از نظر شرعی فاصله چاه فاضلاب و چاه آب چقدر باید باشد؟

با سلام،
بین آب آلوده ونجس تفاوت می باشد .هر آب نجسی الوده است ولی هر اب الوده ای نجس نیست برای رفع نجاست استحاله نجاست اعم از بول وغائط ،خون و...شرط است وباید فاصله بین چاه‌ فاضلاب و چاه ‌آب به اندازه‌ای باشد که اثر نجاست در چاه‌ آب ظاهر نشود و اندازه‌اش به نرمی و سختی زمین بستگی دارد، لذا با تشخیص کارشناس و کسی که در این زمینه تجربه دارد، می‌توان مقدار فاصله را تعیین کرد.

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت