• دوشنبه 7 اسفند 1402

قبض آب بها را چگونه از طریق خودپرداز ( ATM ) پرداخت نماییم ؟

1- كارت خود را از محل مشخص شده، داخل دستگاه خودپرداز قرار دهيد.
۲- منوي پرداخت قبض و سپس گزينه قبض آب را انتخاب نماييد.
۳- با استفاده از صفحه كليد دستگاه، شناسه قبض و پرداخت را وارد نموده و دكمه ثبت را فشار دهيد.
۴- درصورت صحت اطلاعات نشان داده شده در مانيتور، پرداخت قبض را با دكمه "بلي" تاييد نماييد.
۵- پس از رؤيت شماره پيگيري، رسيد مربوطه را از دستگاه خودپرداز دريافت نماييد.
۶- رسيد دريافتي را به قبض مربوطه ضميمه نموده و براي پيگيريهاي احتمالي بعدي، نزد خود نگهداريد.

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت