• دوشنبه 7 اسفند 1402

منظور از مصرف اشتراكي در مجتمع هاي مسكوني چيست؟

مجتمع ها به دو صورت داراي كنتور مي باشند :
الف) فقط داراي يك كنتور حجمي بوده و فاقد كنتور فرعي مي باشند
ب) داراي يك كنتور حجمي و چندين كنتور فرعي مي باشند
درخصوص مورد (ب) چون مبناي محاسبه كل مصرف مجتمع، كنتور حجمي ( اصلي – مادر ) بوده و معمولاً ارقام نشان دهنده مصارف آن از مجموع مصارف كنتورهاي فرعي بدليل خرابي كنتور هاي مذكور و يا نشتي لوله و اتصالات در محوطه مجتمع بيشتر مي باشد لذا اختلاف مصرف كنتور حجمي و مجموع مصارف كنتورهاي فرعي را اصطلاحاً مصرف اشتراكي مي نامند.

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت