• دوشنبه 7 اسفند 1402

آبونمان چيست ؟

هزينه اي كه هر مشترك بايد بابت نگهداري يك انشعاب اعم از مسكوني و غيرمسكوني بر روي زمين يا فقط نام و پرونده او در شركت آب و فاضلاب پرداخت نمايد آبونمان مي گويند . آبونمان به قطر انشعاب نيز وابسته است و فقط در واحدهاي مسكوني كه مصرف زير هفت مترمكعب در ماه داشته باشند به موجب قانون دريافت نمي گردد .
 

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت