دريافت گواهينامه ايزو 5001

کد خبر: 10275 تاریخ انتشار: 1397/10/29
نمایش: 281
اخبار
کسب گواهينامه ايزو 5001 شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختياري را به کليه پرسنل عزيز شرکت تبريک عرض مي نمائيم.
 

ISO50001:2011 چيست؟
اين استاندارد سازمانها و شرکتها را با يک ساختار يکسان در جهت استقرار سيسـتم و فرآينــدهاي مورد نياز براي بهبــود اثربخشي انرژي و همچنين آنها را به توسعه و پياده سازي خط مشي و اهداف پيرامون نيازمندي ها و الزامات قانوني در مورد جنبه هاي انرژي نمايد هدايت مي کند.  

ISO50001:2011 چيست؟
اين استاندارد سازمانها و شرکتها را با يک ساختار يکسان در جهت استقرار سيسـتم و فرآينــدهاي مورد نياز براي بهبــود اثربخشي انرژي و همچنين آنها را به توسعه و پياده سازي خط مشي و اهداف پيرامون نيازمندي ها و الزامات قانوني در مورد جنبه هاي انرژي نمايد هدايت مي کند.
دستاوردها و مزاياي سيستم مديريت انرژي ISO50001:2011
- پايين آوردن هزينه‌هاي انرژي بدون کاهش سطح کيفيت مصرف
- آزادسازي منابع مالي و صرف آن در توسعه ساير بخش ها
- به حداقل رساندن آسيب‌هاي زيست محيطي
ـ پايه گذاري سيستم بهره وري انرژي در سيستمها و تجهيزات انرژي بر اصلي
- شناسايي فعاليتهاي مرتبط با اهداف و برنامه ها با در نظر گرفتن جنبه هاي انرژي
- اولويت بندي و اجراي پروژه هاي صرفه جويي انرژي
- تهيه برنامه آگاه سازي و آموزش پرسنل در زمينه انرژي
- شناسايي و امکان سنجي فني و اقتصادي فرصتهاي صرفه جويي انرژي
- و دهها مزيت ديگر

تعاريف:
- انرژي: شامل برق، سوخت، بخار، گرما، هواي فشرده، انرژيهاي تجديد پذير و ...
- خط مبناي انرژي: مرجع کمي براي ارائه مبنايي براي مقايسه عملکرد انرژي
- شاخص عملکرد انرژي(EPI): مقدار کمي و يا اندازه گيري عملکرد انرژي که توسط سازمان تعريف شده
شرح خدمات ISO50001:2011
- تعيين و تدوين خط مشي و خط مبناي انرژي در سازمان .
- تحت کنترل درآوردن ، يکپارچه سازي، طبقه بندي و بهينه سازي مستندات و سوابق سازمان
- تدوين/بررسي سياستهاي کلان مجموعه در زمينه مديريت انرژي
ـ طراحي/بررسي تشکيلات سازماني، منابع انساني و مالي مورد نياز براي مديريت انرژي
ـ تهيه برنامه آگاه سازي و آموزش پرسنل در زمينه انرژي
ـ تعيين و طراحي مکانيزمي جهت ارزيابي انطباق سيستم مديريت انرژي با مقررات و الزامات قانوني
ـ ايجاد سيستم پايش و گزارش‌دهي دوره‌اي و ايجاد پايگاه داده‌هاي انرژي
ـ تهيه چک ليست‌ها و تدوين برنامه مميزي انرژي دوره‌اي
ـ شناسايي و کنترل جنبه هاي مديريت انرژي
ـ اولويت بندي و اجراي پروژه هاي صرفه جويي انرژي
ـ ايجاد سيستم کنترل و بازبيني سالانه انرژي
- شناسايي و تعيين شاخصهاي عملکرد انرژي ( EPI ) در کليه سطوح سازمان
- ايجاد طرحهاي کنترل و اندازه گيري انرژي
- صدور اقدامات پيشگيرانه مؤثر جهت بهبود مستمر سيستم مديريت انرژي
- شناسايي و تعيين اولويت بندي فرصتهاي بهبود براي جنبه هاي انرژي

منبع:www.qal-iran.ir

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت