• دوشنبه 4 تیر 1403

خدمات قابل ارائه در دفاتر پیشخوان دولت

درخواست خريد انشعاب
پاسخ به استعلام
تغییر مکان وسایل اندازه گیری
جمع آوری یا ادغام انشعاب
تغییر مشخصات(نام)مشترک
تغییر قطر انشعاب
تغییر ظرفیت قراردادی انشعاب
تغییر واحد مسکونی
درخواست خانوار شماری
تغییر کاربری انشعاب
فروش فاضلاب
تفکیک کنتوروقرائت واحدهای فرعی
درخواست کارشناسی لوله ترکیدگی
بررسی صورتحساب
فروش آب تانکری
مشاهده آخرین بدهی
مشاهده کل صورت وضعیت
مشاهده آخرین صورتحساب
درخواست تعویض کنتور
اعلام کارکرد کنتور
صورتحساب میاندوره
آزمایش کنتور

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت