شرح وظایف مدیر دفتر منابع انسانی و آموزش

دریافت سیاستها و خط مشی‌های شرکت در زمینه نیروی انسانی و راهبردهای آموزشی و تشکیلاتی
مطالعه و بررسی نیازهای آموزشی مدیران و کارکنان بر اساس هدفهای کلی شرکت
نظارت بر اجرای نظام پرداخت و طرح طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل در سطح شرکت
تدوین و تنظیم برنامه‌های آموزشی سطوح مختلف سازمان
بررسی و اظهار نظر نسبت به مسائل و مشکلات آموزشی
نظارت بر اجرای برنامه‌های نیروی انسانی و آموزش و همکاری در تهیه و تدوین و نظارت بر اجرای دستورالعملها و روشها
مطالعه و تدوین ساختار مناسب تشکیلاتی بر اساس وضعیت فعلی و نیازهای آتی و مستندسازی و استاندارد کردن فعالیتها
شناخت و نظارت بر روزآوری اطلاعات کمی و کیفی نیروی انسانی و توزیع آنها بر حسب پستهای سازمانی
برنامه‌ریزی، سازماندهی و هماهنگی جهت اندازه‌گیری بهره‌وری کارکنان، تجزیه و تحلیل آن و طراحی و اجرای برنامه‌های بهبود سازمانی
انجام اقدامات لازم جهت اجرای نظام ارزشیابی و بررسی و تحلیل منابع حاصل از اجرای برنامه ارزشیابی کارکنان و سازمان
پیشنهاد بودجه آموزشی، ملزومات، منابع و وسایل کمک آموزشی
هماهنگی و جلب همکاری مراکز آمورشی به منظور استفاده از خدمات آموزشی و شناسایی مراکز آموزش معتبر
نظارت بر ایجاد بانک اطلاعات نیروی انسانی (شناسنامه آموزشی کارکنان)
نظارت بر اجرای دوره‌های آموزشی کوتاه‌ و بلند مدت داخل و خارج سازمان
انجام اقدامات لازم در جهت تجهیز کتابخانه و تسهیل استفاده کارکنان در استفاده از کیفیت موجود و ایجاد امکانات لازم جهت دسترسی به آخرین دست‌آوردهای علمی
(انجام این وظیفه در صورت پیش‌بینی واحد کتابخانه در این واحد می‌باشد(

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت