شرح وظایف مدیر دفتر آمار و فن‌آوری اطلاعات

دریافت اهداف، سیاست‌ها و خط مشی از مدیریت مافوق و هماهنگ‌کردن برنامه‌های دفتر با خط مشی و سیاستها
حصول اطمینان از آمادگی امکانات در واحدهای تحت نظارت شامل نیروی انسانی، ملزومات و سایر موارد مورد لزوم
ایجاد هماهنگی در ساختار و محتوای منابع اطلاعات شرکت و به روز نگهداشتن آنها
استقرار شبکه رایانه‌ای و تسهیل در دست‌یابی و استفاده کارکنان
بررسی و تایید تقاضاهای رسیده از نقطه نظر فنی و امکانات موجود برای ارائه خدمات
پیش‌بینی و نظارت بر تهیه و استقرار سیستمهای مکانیزه و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مناسب مورد نیاز واحدها و توسعه و بهبود سیستمهای موجود و بکارگیری و استفاده از تکنولوژی‌های جدید در جهت بهبود کارآیی آنها و برنامه‌ریزی جهت از رده خارج‌نمودن سیستمهای غیرکارآمد
حفاظت و پشتیبانی از نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای موجود و امور مربوط به تعمیرات و ارتقاء تجهیزات سخت‌افزاری و سیستمهای نرم‌افزاری
نصب و راه‌اندازی سیستم مناسب گردش اطلاعات
نظارت بر طراحی گردش اطلاعات در سازمان و تدوین فرمهای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز
نظارت بر اجرای سیستم اطلاعات مدیریت از طریق نصب نرم‌افزارهای مرتبط بهم و تهیه گزارشات مورد نیاز و ایجاد سیستم ذخیره‌سازی و حفظ اطلاعات
ایجاد و نگهداری بانک اطلاعات مدیران و ارائه مشاوره به مدیران
نظارت بر نصب و راه‌اندازی سیستم اتوماسیون اداری
برقراری ارتباط با پایگاههای اطلاعاتی جهت تسهیل در دریافت اطلاعات با در نظر گرفتن اصول صرفه‌جویی و توجیه اقتصادی و توزیع آنها به منظور استفاده واحدهای مربوط
نظارت بر آشناسازی و راهنمایی کاربران (در استفاده از تجهیزات نرم و سخت‌افزاری)
نظارت بر تهیه و ارائه گزارشات تلفیقی از نتایج فعالیتهای شرکت و ارائه آن به مراجع ذیربط

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت