کمک‌کارشناس تاسیسات و تجهیزات

- پیگیری جهت جمع‌آوری و ثبت آمار و اطلاعات مربوط به میزان آب بدون درآمد کلیه تاسیسات و ثبت در بانک اطلاعاتی

- همکاری در نظارت بر عملکرد کنتورهای منابع تولید و ورودی به شبکه توزیع آب

- پیگیری و همکاری در نظارت بر تهیه و نصب وسایل و تجهیزات کنترل آب بدون درآمد در بخش مشترکین، منابع تولید و ورودی‌ها

- همکاری در تهیه آمار و اطلاعات پایه‌ای از تاسیسات و شبکه توزیع آب جهت شناخت دقیق عوامل ایجاد آب بدون درآمد

- ایجاد ارتباط مناسب با واحدهای بهره‌برداری به منظور تعیین میزان آب بدون درآمد، مقدار مصرف و پیشرفت پروژه‌های GIS

- تهیه و تنظیم گزارشات آماری مصرف و هدر رفت آب با همکاری کارشناسان دفتر

- تهیه و تنظیم نمودار و جداول توزیع و مصرف آب با همکاری کارشناسان ذیربط

- انجام سایر امور محوله

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت