کارشناس سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی

- پیگیری پروژه‌های مرتبط با GIS که بر اساس سیاست‌های دفتر مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تعیین شده است

- پیگیری و هماهنگی امور مربوط به تهیه نقشه‌ها و ایجاد مکانیزم بروز نگه داشتن اطلاعات مکانی در کلیه بخش‌ها

- پیگیری جهت تهیه اطلاعات توصیفی و مکانی در شهرهای تحت پوشش و ساماندهی آن

- پیگیری و ایجاد بانک اطلاعاتی جامع با هماهنگی واحدهای ذیربط

- شناسایی نیازهای مرتبط با GIS در واحدهای مختلف و همکاری در برنامه‌ریزی جهت رفع نیازها و ارائه خدمات

- پیگیری و نظارت بر پروژه‌های مرتبط با GIS با هماهنگی مدیر دفتر و واحدهای ذیربط

- انجام سایر امور محوله ارجاعی توسط مدیر دفتر

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت