کارشناس مدیریت مصرف

- بررسی و تحلیل الگوی مصرف مشترکین (خانگی و غیرآن) به تفکیک، با هماهنگی امور مشترکین

- بررسی آمار و اطلاعات تقاضا و ارائه راهکارهای مناسب و کاربردی در جهت بهینه‌سازی آن

- بررسی آمار و اطلاعات و منابع تولید و پیش‌بینی مقدار تقاضای کلی برای دوره‌های زمانی کوتاه، میان و بلندمدت

- بررسی و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات مصرف و ارائه الگوی مصرف مشترکین (خانگی و غیرخانگی) به تفکیک در شهرهای تحت پوشش

- بررسی و ارائه راهکارهای کاهش آب مصرفی مشترکین به روش‌های آموزش، فرهنگ‌سازی، سخت‌افزاری (شیرهای کاهنده و ...)

- همکاری در بهسازی سیستم اندازه‌گیری (مشترکین، تولید، ورودی شبکه توزیع آب) در شهرهای تحت پوشش

- بررسی و ارائه راهکارهای مناسب جهت آموزش و آگاهی مشترکین به منظور استفاده از شیرآلات کاهنده و کاهش مصرف

- انجام سایر امور محوله ارجاعی توسط مدیر دفتر

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت