کارشناس شبکه و تحلیل هیدرولیکی

- بررسی و تحلیل اطلاعات مورد نیاز بالانسینگ آب و انجام آن با هماهنگی سایر واحدها

- بررسی و تحلیل هدررفت‌های واقعی، هدر رفت ظاهری به تفکیک شهرهای تحت پوشش

- همکاری در بررسی و تجزیه و تحلیل هیدرولیکی شبکه توزیع آب و مدلینگ شبکه در شهرهای تحت پوشش

- همکاری در تجزیه و تحلیل استقرار DMA در شبکه‌های توزیع آب در شهرهای تحت پوشش

- همکاری و پیگیری جهت انجام دبی‌سنجی و فشارسنجی توسط واحدهای ذیربط و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوطه و پیگیری انجام مدیریت فشار در شهرهای تحت پوشش

- نظارت بر پروژه‌های مرتبط با آب بدون درآمد در شهرهای تحت پوشش و ارائه گزارش به مدیر دفتر

- انجام سایر امور محوله ارجاعی توسط مدیر دفتر

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت