مدیر دفتر مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد

- سیاست گذاری و انجام عملیات لازم جهت مدیریت آب بدون درآمد بر اساس سیاست‌های شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در قالب کمیته آب بدون درآمد، مدیریت مصرف و GIS

- تشکیل بانک اطلاعاتی در زمینه میزان مصرف، تولید و سایر عوامل موثر در آب بدون درآمد و مدیریت مصرف با همکاری واحدهای ذیربط آب بدون درآمد (هدر رفت ظاهری، واقعی و بهتر مصارف مجاز بدون درآمد)

- بررسی و تحلیل میزان آب بدون درآمد در دوره‌های مختلف (شش ماهه - یک ساله) در شهرهای تحت پوشش

- بررسی و تجزیه و تحلیل حوادث در شبکه توزیع، انشعابات، خطوط انتقال در شهرهای تحت پوشش و ارائه راهکارهای مناسب

- نظارت و پیگیری پروژه‌های آب بدون درآمد، مدیریت مصرف، GIS و ارائه گزارش

- تجزیه و تحلیل عوامل موثر در آب بدون درآمد به تفکیک شهرها و مناطق تحت پوشش و ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش میزان هدر رفت آب در شهرهای تحت پوشش

- پیگیری مستمر جهت تهیه و نصب وسایل و تجهیزات اندازه‌گیری و کنترل آب بدون درآمد

- همکاری و هماهنگی با معاونت مهندسی و توسعه در زمینه ارتقاء روش‌های طراحی، اجرا و بهره‌برداری از شبکه توزیع آب و شهری و خطوط انتقال با بهره‌گیری از تجارب حاصله در زمینه فعالیت‌های انجام شده آب بدون درآمد

- بررسی و تجزیه و تحلیل و توجیه اقتصادی پروژه‌های آب بدون درآمد، مدیریت مصرف، GIS

- ارتباط با مدیران شهرهای تحت پوشش و تشکیل جلسه با ایشان جهت بررسی و تحلیل آمار و اطلاعات پایه و شاخص‌های مربوطه

- پیشنهاد راهکارهای مناسب و اجرای سیاستها و الگوی مصرف جهت تحقق اهداف و رسیدن به حد استاندارد در زمینه مشخصات آب و آب بدون درآمد

- ارتباط مستمر با معاون امور مشترکین و درآمد به منظور شناسایی اجزاء مصرف آب و هدر رفت ظاهری

- ارائه گزارش مستمر از نحوه عملکرد وسایل و تجهیزات اندازه‌گیری به واحدهای ذیربط

- استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی داخل شرکت و دانشگاههای محل برای مدیریت بهتر بخش

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت