کمک کارشناس و نمونه بردار

- دریافت برنامه کار از مافوق و انجام آن مطابق با روشهای تعیین‌شده

- تهیه گزارش آزمایش آب و فاضلاب و تهیه رکوردهای روزانه و ارائه آن به کارشناس مربوطه

- شرکت در خصوص نمونه‌برداری و همکاری با اکیپهای نمونه‌برداری و راهنمایی ایشان در خصوص انجام وظیفه محوله

- آزمایش آبهای آشامیدنی، صنعتی، کشاورزی که از نقاط مختلف به آزمایشگاه ارسال می‌گردد

- نمونه‌برداری و آزمایش برخی از عوامل موجود در آب شامل گازهای محلول در آب و سایر امور مشابه

- انجام محاسبات مربوط به آنیون‌ها و کاتیون‌های آب جهت حصول اطمینان از صحت آزمایشات و ارائه نتایج آزمایش به مافوق

- تهیه پیش‌نویس گزارش نتایج آزمایش‌های انجام شده و ثبت در دفاتر مربوطه

- همکاری با کارشناسان آزمایشگاه در خصوص تهیه داروهای مورد نیاز آزمایشگاه و تنطیم استاندارد کردن آنها

- رعایت مقررات و قوانین ایمنی و بکارگیری لوازم مربوطه در حین انجام کار

- برداشت نمونه‌های آب و فاضلاب از نقاط از پیش تعیین شده مطابق با اصول و روش‌های استاندارد

- انجام سایر وظایف محوله از سوی رئیس آزمایشگاه

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت