کارشناس آزمایشگاه میکروبیولوژی و بیولوژی


- انجام آزمون‌های میکروبی (یا بیولوژی) مطابق با روش‌های استاندارد انجام آزمون‌های شیمیایی- تهیه محیط‌ های کشت با استفاده از محلول‌های استاندارد

- کنترل روش‌ها، محاسبات و فرآیندهای آزمایش و تکرار آزمون‌ها در صورت نیاز

- ثبت و اعلام نتایج آزمون‌ها به مقام مافوق

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت