کارشناس آزمایشگاه شیمی

- انجام آزمون‌های شیمیایی آب مطابق با روش‌های استاندارد انجام آزمون‌های شیمیایی

- تهیه محلول‌های استاندارد

- کنترل روش‌ها، محاسبات و فرآیندهای آزمایش و تکرار آزمون‌ها در صورت نیاز

- ثبت و اعلام نتایج آزمون‌ها به رئیس آزمایشگاه

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت