کارشناس کنترل کیفیت در تاسیسات آب و فاضلاب

- تعیین ایستگاه‌های ثابت نمونه‌برداری در شبکه‌های توزیع و تاسیسات آب و فاضلاب

- نظارت بر نمونه‌برداری صحیح از ایستگاه‌های تعیین شده

- نظارت بر انجام کلرسنجی طبق استاندارد کشوری

- ارتقاء و بهبود سامانه‌های کلرزنی موجود یا استفاده از سایر شیوه‌های گندزدایی آب و فاضلاب

- شناسایی نقاط کور شبکه و اعلام آن به واحدهای مربوطه به جهت اصلاح و بازسازی

- تحلیل نتایج آزمون‌های کیفی شبکه‌های توزیع و تاسیسات و ارائه آن به مقام مافوق

- برنامه‌ریزی برای شست‌ و شو و گندزدایی چاه‌ها، مخازن و شبکه‌های آب و نظارت بر حسن اجرای آن

- رسیدگی به شکایت‌های مردمی مرتبط با کیفیت آب و فاضلاب

- نظارت بر تغییرات در فرآیند تصفیه‌ی آب و فاضلاب و در صورت لزوم ارائه پیشنهاد برای بهبود کیفیت آب و فاضلاب در فرآیند تصفیه

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت