کارشناس پایش کیفی منابع آب

- تهیه نقشه‌های منطقه (ترجیحاً با مقیاس ۱/۲۵۰۰۰) و جانمایی تاسیسات آب و فاضلاب و منابع آب بر روی آن

- شناسایی عامل‌های موثر بر کیفیت منابع آب در حوزه تحت پوشش

- مشارکت در تعیین ایستگاههای ثابت نمونه‌برداری از منابع تامین آب

- نمونه‌برداری و انجام آزمون‌های کیفی لازم در محل (نظیر PH، DO، کدورت و ...) یا ارسال نمونه‌ها به آزمایشگاه کنترل کیفیت آب

- تحلیل نتایج آزمون‌های کیفی منابع آب و بررسی روند تغییرات آنها

- تهیه نقشه‌های کیفی منابع آب با استفاده از نرم‌افزارهای موجود

- تهیه شناسنامه‌ی کیفی منابع آب و به روزرسانی اطلاعات آن

- شناسایی و تعیین حریم بهداشتی منابع آب و راه‌کارهای حفاظتی آن

- شناسایی و بررسی صنایع آلاینده و تشویق آنها به ایجاد سامانه‌های تصفیه فاضلاب

- شرکت در نشست‌های مشترک با سازمان‌های ذیربط در خصوص مسائل و مشکلات کیفی منابع آب با هماهنگی مدیر کنترل کیفی

- بهبود مستمر فرآیند کنترل کیفیت آب در منابع با استفاده از آخرین دستاوردها و فن‌آوری‌ها

- ثبت حوادث رخ‌داده و مشارکت در رفع آنها

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت