مدیر دفتر کنترل کیفیت و بهداشت آب و فاضلاب

- نظارت بر حسن اجرای برنامه‌ی عملیاتی واحدهای کنترل کیفیت و بهداشت آب و فاضلاب مشتمل بر مدیریت کیفیت منابع آب، کنترل کیفیت در تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، کنترل کیفیت در شبکه‌های توزیع و تاسیسات آب و فاضلاب، احداث یا تجهیز آزمایشگاهی آب و فاضلاب و مدیریت اطلاعات در شهرهای تابعه

- برنامه‌ریزی و ایجاد هماهنگی در کارکنان زیرمجموعه در اجرای ماموریت‌ها و نظارت بر حسن انجام آن

- ایجاد ارتباط با ستاد شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و همکاری در تهیه دستورالعمل‌ها و ضوابط کنترل کیفیت آب و فاضلاب

- تهیه و تدوین دستورالعمل‌های مورد نیاز برای هماهنگ‌سازی نحوه‌ی انجام فعالیت‌ها و اطمینان از انجام صحیح فعالیت‌های کنترل کیفیت آب و فاضلاب (نظیر دستورالعمل‌های نحوه‌ی انجام کلرسنجی، نمونه‌برداری، چک‌لیست‌های بازدید و ...) برای واحدهای تابعه

- مشارکت در تصمیم‌گیری در خصوص خرید تجهیزات لازم مورد نیاز واحدهای کنترل کیفیت (اعم از تجهیزات آزمایشگاهی یا تجهیزات گندزدایی آب شرب) از لحاظ فنی

- همکاری با دفتر آموزش جهت برنامه‌ریزی در خصوص ارتقاء سطح دانش تخصصی کارکنان واحدهای کنترل کیفیت در شهرهای تابعه از طریق نیازسنجی آموزشی مرتبط

- ایجاد ارتباط و هماهنگی با دیگر سازمان‌های محلی مسئول در زمینه‌ی نظارت بر بهداشت آب و فاضلاب

- تهیه و ارائه‌ی گزارش های تحلیلی از وضعیت کیفی آب (از منابع تا نقاط مصرف) به مقام‌های بالاتر

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت