کارشناس تله‌متری

- نظارت بر کلیه فرآیندهای تولید، انتقال و توزیع آب

- کنترل شبکه‌های آبرسانی

- شناسایی و کنترل آسیب‌ها و نشت‌های پدید‌آمده در شبکه

- گزارش خط انتقال معیوب یا انسداد مسیر نشت

- نظارت بر مصرف انرژی الکتریکی از طریق نظارت بر عملکرد الکتروپمپ‌های چاهها و ایستگاههای پمپاژ

- نظارت بر حجم آب ذخیره شده در مخازن جهت مدیریت مصرف منابع زیرزمینی

- شناسایی نقاط بحرانی مصرف آب و تصحیح الگوی مصرف

- پیگیری برنامه نگهداری و تعمیرات دوره‌ای و همچنین کنترل روزانه وضعیت تاسیسات در مدار و صدور دستورات تعمیر و نگهداری

- ارائه گزارشات آماری و اقتصادی از طریق نرم‌افزار مناسب

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت