کارشناس مسئول انرژی و سیستم‌های کنترل

- شناسایی فرآیندها و تجهیزات انرژی‌بر موجود در سیستم و نظارت بر انتخاب و طراحی تحهیزات مناسب برای تاسیسات جدید

- ارزیابی منطقی اقتصادی و هزینه تغییرات سیستم پیشنهادی برای تاثیر برکارایی بهبود یافته مصرف انرژی

- تدوین بودجه سالیانه مدیریت مصرف انرژی

- برآورد هزینه‌های اجرای طرح‌های جدید و ظرفیت صرفه‌جویی انرژی شرکت

- تهیه، تنظیم و پیگیری اجرای دستورالعمل‌های بهره‌برداری از تاسیسات مکانیکی و برقی

- پیگیری و تهیه و تدوین برنامه‌های صرفه‌جویی انرژی، کاهش هزینه‌های مربوطه، نظارت بر اعمال تعرفه‌های انرژی الکتریکی، کنترل قبوض برق مصرفی و سایر حامل‌های انرژی (نظیر گاز و سوخت فسیلی) کلیه تاسیسات آب و فاضلاب با توجه به سیاست‌ها و استراتژی‌های شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

- برنامه‌ریزی و نظارت بر بهبود راندمان بهره‌برداری از تجهیزات انرژی بر تاسیسات و ممیزی انرژی در کل مراکز مصرف انرژی

- ارزیابی و نظارت بر عملکرد مسئولین در امورها و شهرهای تحت پوشش

- بررسی طرح‌های توسعه از دیدگاه انرژی قبل از تصویب و شروع عملیات اجرایی

- نظارت مستمر بر چگونگی پیشرفت پروژه‌ها و برنامه‌های صرفه‌جویی انرژی و تحلیل مغایرت‌ها

- تشکیل کمیته سیساتگذاری انرژی، تیم‌های کارشناسی انرژی و هدایت و همکاری با ایشان

- ارتباط مستمر با مدیرعامل، معاونین شرکت، رابطین امورها، مدیران مراکز پرمصرف انرژی تاسیسات آب و فاضلاب، مشاورین و کارشناسان مربوطه

- هماهنگی با امورهای آبرسانی در جهت بررسی استفاده از منابع آبی که کمترین احتیاج به انرژی برای پمپاژ داشته باشد.

- هماهنگی و همکاری در انجام تحقیقات جهت بررسی استفاده از منابع آبی که کمترین احتیاج به انرژی برای پمپاژ داشته باشد

- هماهنگی و همکاری در انجام تحقیقات جهت جایگزینی سوخت یا منبع انرژی جدید و ایجاد سیستم‌های بهره‌برداری بهینه به منظور تغییر تقاضا از یک حامل دیگر و بررسی امکان استفاده از سایر منابع انرژی

- نظارت و شرکت در تهیه نرم‌افزار انرژی و انجام خدمات پشتیبانی نظیر نصب و آموزش و هدایت رابطین انرژی

- کنترل، تایید و ارسال به موقع فرمت‌های تکمیل‌شده مربوط به انرژی به ستاد شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت