عنوان پست سازمانی:
نام : فرهاد
نام خانوادگی : پيرمحمدي
مدرك تحصیلی : فوق ليسانس
رشته ‌تحصیلی : مديريت دولتي
تلفن مستقيم :33334044-038 داخلی 262